Powstanie i rozwój Liceum Ogólnokształcącego

w Lubrańcu do 1999r.

 

Vita sine litteris mors est

 

Po zakończeniu działań wojennych, latem 1945 roku powstał w Lubrańcu Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli: Stanisław Wasilewski, mgr Jan Czarnecki, Stanisław Michalski, Barbara i Kazimiera Zbrożyna, Róża Marciniak, Leon Paradziński, na czele tego organu stanął dr Marian Szulc. Nadrzędnym celem mieszkańców Lubrańca stało się utworzenie w miasteczku szkoły powszechnej. Inicjatywę tę poparły ówczesne władze oświatowe w Bydgoszczy, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Toruniu oraz inspektor Oświaty Rolniczej, Feliks Szwarcewicz. Dzięki staraniom F. Szwarcewicza pierwszą siedzibą nowo utworzonej szkoły stał się noeklasycystyczny pałacyk, niedawna rezydencja Grodzickich. 1 października 1945 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Państwowego Gimnazjum w Lubrańcu. 166 uczniów przyjętych do klas I, II i III rozpoczęło naukę pod opieką pedagogów, przybyłych na Kujawy z Wileńszczyzny oraz innych regionów kraju, byli to: Tekla Murawska, Maria Fedorowicz, mgr Franciszek Szunejko, mgr Alekasnder Tarczyński, Janusz Kędzierski, Kazimierz Antkowski, ks. Sywester Janiak, Eugeniusz Jabłoński i mgr Stefan Fedorowicz, który został pierwszym dyrektorem szkoły. Komitet Rodzicielski, pod przewodnictwem doktora Mariana Szulca, troszczył się o zakup niezbędnych pomocy naukowych, dożywianie młodzieży, zapomogi dla najbiedniejszych oraz nagrody. W roku szkolnym 1946/47 liczba oddziałów wzrosła z pięciu do siedmiu, wówczas to rozpoczęto starania o zorganizowanie internatu. Dzięki funduszom uzyskanym przez Radę Opiekuńczą z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Toruniu i Powiatowej Rady Narodowej we Włocławku w listopadzie 1946 roku otworzono internat, do którego przyjęto 30 osób. Kierownikiem internatu został mgr Jan Czarnecki. W roku szkolnym 1949/50 Powiatowe Gimnazjum w Lubrańcu liczyło osiem oddziałów, do których uczęszczała także młodzież z sąsiednich powiatów. Pozytywne oceny działalności szkoły pozwoliły na uzyskanie przez gimnazjum pełnych uprawnień państwowej szkoły średniej. W 1950 roku czternastu maturzystów opuściło mury tej placówki. Po wygaśnięciu umowy o wynajem części pomieszczeń budynku dla potrzeb gimnazjum postanowiono przenieść je poza Lubraniec lub zlikwidować, a w pałacu utworzyć szkołę rolniczą. We wrześniu 1950 roku władze wojewódzkie poleciły opróżnić trzy sale dla wychowanków Internatu Technikum Rachunkowości Rolnej w Marysinie oraz część oficyny dla nauczycieli tejże szkoły. Zmuszeni do opuszczenia zajmowanych pomieszczeń wychowankowie internatu gimnazjalnego stali bezradni przed szkołą. W tej trudnej sytuacji szkole ogólnokształcącej przyszło z pomocą miejscowe społeczeństwo, które nie tylko przyjęło uczniów do swych domów, ale także zmobilizowało się do obrony zagrożonego istnienia placówki. Uporowi miejscowej ludności, społeczności liceum i władzom należy zawdzięczać pomyślne zakończenie długo trwającego sporu o budynek szkolny. 22 czerwca 1965 roku Powiatowa Rada Narodowa we Włocławku podjęła uchwałę w sprawie przekazania pałacu, oficyny, budynków gospodarczych oraz 11,26 ha gruntów przyległych (w tym 2,28 ha wód) Liceum Ogólnokształcącemu w Lubrańcu. Postanowienie to przyjęto jako wielkie zwycięstwo i jednocześnie uwieńczenie wysiłków i starań czterech pierwszych dyrektorów tej szkoły: mgra Stefana Fedorowicza, mgra Franciszka Szunejki, mgra Jana Obrębskiego i Eugeniusza Jabłońskiego, który doprowadził do pomyślnego zakończenia starań o przyznanie na własność zajmowanej siedziby użytkownikowi. Pełnoprawny właściciel natychmiast przystąpił do zagospodarowania przydzielonych terenów, remontu dachu pałacu oraz oficyny.

W otaczającym placówkę parku posadzono wówczas ponad 6000 drzewek, zrobiono skwer przed szkołą, ustawiono ławki wykonane przez uczniów. 7 lipca 1966 roku w siedzibie liceum wybuchł pożar, w gaszeniu którego uczestniczyło siedem oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej i dwa zawodowej z Włocławka. Uratowano zabytkową budowlę. W odbudowie zniszczonej części gmachu pomogły władze powiatowe, dzięki którym 1 września 1966 roku rozpoczęły się zajęcia szkolne. 20 czerwca 1970 roku Liceum Ogólnokształcące obchodziło 25 rocznicę powstania. Na uroczystość przybyli goście z powiatu oraz osoby najbardziej zasłużone przy organizowaniu szkoły, wśród nich jej pierwszy dyrektor, mgr Stefan Fedorowicz. W 1972 roku rozpoczęto generalny remont pałacu w celu przystosowania go do potrzeb internatu, a od 1 września 1976 roku zajęcia licealistów odbywają się w dawnym budynku szkoły podstawowej przy ulicy Brzeskiej. Tu również przeprowadzono szereg prac remontowych- kaflowe piece zastąpiono centralnym ogrzewaniem, wymieniono sieć elektryczną, odnowiono dach. Materiały z rozbiórki pieców kaflowych wykorzystano przy budowie małego stadionu szkolnego. Wszystkie prace wykonali rodzice i uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego i ówczesnego dyrektora placówki, mgra Ryszarda Szewczyka. W ostatnich latach dzięki wysiłkom i staraniom dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, mgra Andrzeja Wąsikowskiego, wybudowano i oddano do użytku szatnię, wykonano elewację budynku, a wiosną 1995 roku rozpoczęto budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Oddanie do użytku młodzieży tego obiektu w 1999 roku zbiegło się z uroczystością nadania szkole imienia kujawskiego poety, Franciszka Becińskiego.

 

 

Liceum Ogólnokształcące w Lubrańcu po 1999r.

 

 

Od 1999 r. nasze lubranieckie liceum – szkoła z wielkimi tradycjami, powstała w 1945 r. - wkroczyła w nowy etap swej działalności, związany z poważnymi przemianami prawno – oświatowymi, administracyjnymi i demograficznymi w kraju. 14 października 1999 r. odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru oraz nadania imienia Franciszka Becińskiego - kujawskiego poety, patrioty, żołnierza wojny polsko-bolszewickiej i Armii Krajowej. Brali w niej udział m.in. przedstawiciele władz województwa, powiatu, gminy oraz parlamentarzyści. Z tej okazji syn patrona, najstarszy pracownik liceum pan Adam Beciński opracował broszurę, w której przedstawił historię LO, osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze szkoły, sylwetki dyrektorów, wykaz nauczycieli i maturzystów. Po części artystycznej także A. Beciński odsłonił tablicę pamiątkową, zlokalizowaną przed frontem szkoły. Całość uroczystości prowadził ówczesny dyrektor Andrzej Wąsikowski. Od września 1999 roku w związku procesem przebudowy polskiego systemu szkolnego, reforma szkolnictwa stopniowo zaczęła także obejmować szkolnictwo średnie.  Z dniem 1 września 2002 r. absolwenci nowo utworzonych gimnazjów rozpoczęli naukę w 3-letnim profilowanym liceum. Zmianie uległa również formuła egzaminu maturalnego, który od 2005 r. przestał być egzaminem wewnętrznym, organizowanym i ocenianym w szkole. Matura od tej pory składała się z części wewnętrznej zdawanej w szkole oraz części zewnętrznej przeprowadzanej w szkole, a ocenianej w okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Reforma administracyjna usytuowała licea jako placówki podległe Starostwu Powiatowemu. Równocześnie w tym samym czasie wraz z postępującym kryzysem demograficznym, a także tworzeniem nowych szkół średnich stopniowo zaczęła zmniejszać się liczba uczniów - nie tylko - w naszym liceum. Jeszcze w 2006/2007 funkcjonowały po 3 klasy w rocznikach. W latach następnych ubywało uczniów. Rok szkolny 2004/2005 był ostatnim dla funkcjonowania internatu, mieszczącego się w dawnym pałacu Grodzickich. Wówczas w internacie zamieszkiwało zaledwie 11 uczniów (w tym 3 z Zespołu Szkół w Marysinie). Najdłużej kierownikiem internatu był Damazy Miłkowski, który z należytą troską dbał o jego funkcjonowanie i niezbędne remonty. Do 2007 r. parter pałacu zajmowała Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W tymże 2007 r. Starostwo Powiatowe w drodze przetargu sprzedało obiekt osobie prywatnej.

Lubranieckie liceum przez cały okres swego istnienia zawsze należało do bardzo aktywnych placówek w naszym lokalnym środowisku. Także w ostatnim okresie szkoła corocznie organizuje „Drzwi otwarte” dla absolwentów gimnazjów. Posiada stały kontakt z Klubem Pracy. Z jego ofert korzystają także uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, mieszczącej się w budynku liceum. Nauczyciele i uczniowie uczestniczą w różnorodnych akcjach charytatywnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi: parlamentarzystami, naukowcami, dziennikarzami – absolwentami naszego liceum. Niejednokrotnie organizują przedstawienia artystyczne nie tylko na forum szkoły , ale i dla lokalnej społeczności. W szkole funkcjonują: samorząd szkolny, szkolny klub sportowy, koła przedmiotowe, Rzecznik Praw Ucznia (od 2004 r.). Nauczyciele systematycznie wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach metodycznych z udziałem zaproszonych specjalistów. Odbywają się one także w budynku szkoły. Są poświęcone szeroko pojętym zmianom prawnym w oświacie, zagadnieniom metodycznym, pedagogiczno – wychowawczym, prowadzeniu dokumentacji.  Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia integrujące zespoły klasowe, przygotowujące do matury, obejmujące różne techniki pracy umysłowej. Poruszają tematy związane z profilaktyką różnorodnych zagrożeń: przeciwalkoholową, - nikotynową, - narkotykową, wzbogacone o spotkania z fachowcami, inscenizacje. Coroczne organizowane są wyjazdy do kin, teatrów, wycieczki krajoznawcze. Od 2002 r.  funkcjonuje ciekawa strona internetowa LO. Oprócz niej jest wydawane szkolne czasopismo. Wraz z wejściem Polski do UE w szkole powstał Klub Europejski, zorganizowano Olimpiadę Wiedzy o UE, apele, części artystyczne, gazetki tematyczne.Systematyczne wzbogacany jest wystrój obiektu. Uczniowie mają możliwość brania udziału w konkursach: językowych, literackich, plastycznych, muzycznych, w olimpiadach przedmiotowych np. wiedzy ekologicznej, historycznej, fizycznej, ochrony środowiska, w zawodach sportowych. Lubranieckie LO corocznie organizuje konkurs recytatorski poezji Franciszka Becińskiego.

28 października 2010 r. przy szkole nastąpiło otwarcie kompleksu sportowego „Orlik”. Inwestycja o wartości ok. miliona złotych została realizowana przez Powiat Włocławski przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Ministerstwa Sportu w łącznej wysokości 666 tys. zł. Jej głównym założeniem było udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Nasze liceum posiada certyfikat „Szkoły z klasą”. Uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach maturalnych (ponad 90% zdawalności matur, a niektórych latach nawet 100%). Z większości przedmiotów na poziomie podstawowym mają wyniki lepsze niż średnie rezultaty w województwie i powiecie. Wielu laureatów konkursów uzyskało możliwość wstępu bez egzaminu na studia wyższe. Uczniowie posiadający wysokie oceny mają możliwość uzyskania stypendium. Szkoła jest wspomagana przez samorząd, rodziców, partnerów we wzbogacaniu warunków lokalowych i pomocy naukowych. W ostatnim okresie dzięki zapobiegliwości obecnego dyrektora Jana Kobieli (absolwenta naszego liceum i UMK w Toruniu) wyremontowano świetlicę, klatki schodowe,system centralnego ogrzewania. Zakupiono wyposażenie pracowni językowej, tablice interaktywne, telewizory, komputery. Powstało nowe estetyczne ogrodzenie wokół obiektu. Na bieżąco dokonywana jest wymiana stolików, map, plansz, pomocy naukowych. W latach 2008 - 2010 wymieniono wszystkie okna. W 2008r. wybudowano łącznik między szkołą a salą gimnastyczną. Rodzice pomogli wyposażyć bibliotekę, gdzie powstało multimedialne centrum informacji. Także wyposażyli kuchnię w podwójny taboret gazowy, cyklinowali parkiet w sali gimnastycznej w 2008 r., pomagali przy malowaniu klas. Całokształt pracy szkoły jest pozytywnie oceniany zarówno przez Starostwo Powiatowe jak i Kuratorium Oświaty. Potwierdziła to tzw. ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona w 2013 r. przez wizytatorów włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty. 27 maja 2013 r. „Gazeta Pomorska” opublikowała ranking liceów i techników, szkół niepublicznych i artystycznych sporządzony w oparciu o wyniki matur z maja 2012 roku, podane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Średnią ogólną obliczono w oparciu o wyniki z przedmiotów obowiązkowych – język polski, matematyka i języki obce. Liceum Ogólnokształcące w Lubrańcu uplasowało się na 39 miejscu wśród 101 liceów województwa kujawsko-pomorskiego, uzyskując średnią 66,79. Spośród okolicznych szkół lepsze średnie uzyskały cztery włocławskie licea: Liceum Ziemi Kujawskiej (78,08), Liceum im. Marii Konopnickiej (76,63), Liceum im. Mikołaja Kopernika (70,50) i Liceum im. Jana Długosza ((70,05). Cieszy fakt, ze wyniki naszego liceum są lepsze od tych, które uzyskały włocławskie: Technikum Elektryczne (66,07), Liceum im. K. K. Baczyńskiego (63,02), Liceum Mistrzostwa Sportowego (48,68) czy Technikum Samochodowe 48,02). Daleko za naszym liceum plasują się także powiatowe licea i technika: LO w Izbicy Kujawskiej (56,18), Społeczne LO w Choceniu (47,07), LO w Kowalu (46,7), Technikum w ZS Marysin (44,56) czy Technikum w ZS CKR Stary Brześć (43,56).Powyższe wyniki dobrze świadczą o pracy kadry szkoły, utrzymują wysoki prestiż placówki i są dobrą przepustką dla uczniów liceum na kontynuację dalszej nauki na studiach wyższych.

 

Wojciech Przybysz